Martial arts lineage

Martial Arts Family Tree

Kajukenbo

Shaolin Temple

Yoshida Clan  of Japan

James Mitose

William KS Chow

Adriano Emperado

George Pesare-Sonny Gascon-Nick Cerio

Bruce Corrigan

Raven Cain

YOU

Hawaiian Kempo

William Chow

Adriano Emperado

Walter Godin

John Hackelman

Raven Cain

You

Judo Jujutsu

Jigoro Kano

Takahiko Ishkawa

E. R. Spruiell

Raven Cain

You

Karate / Kickboxing

Shogo Kuniba

Richard Baillargeon

Blackhawk Walters

Raven Cain

You

Ninpo Taijutsu

Toshitsugu Takamatsu

Masaki Hatsumi

Ralph Severe

Raven Cain

You

Mi Yama Ryu Jujutsu

Morihei Ueshiba - Jigoro Kano

Antonio Pereria

Kenneth Winthrop

Raven Cain

You

Kapapp / Krav Maga

Jacov Bresler

Sky Benson

Raven Cain

You

Krav Maga / Combatives

Fernan Vargas

Raven Cain

You

Musashi Ninshi Clan

Kiyomi Shibata

Raven Cain

You

Matsuda Den Daito Ryu Aiki JuJutsu (Renshinkan)

Sokaku Takeda

Matsuda Toshimi Sensei

Takase Michio

Raven Cain

You

homegraduation-hatfilm-playcamera-videouserusersstoreearthbullhornquestion-circlepointer-right